Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Hoe komt het MaculaFonds aan financiële middelen?

Het MaculaFonds wordt gefinancierd door:

  • donateurs
  • incidentele particuliere schenkingen
  • legaten en nalatenschappen
  • bijdragen van bedrijven

Om dit te bereiken:

  • staat het MaculaFonds op beurzen
  • schrijft zij bedrijven aan voor sponsoring en advertenties
  • verstuurt zij mailings en houdt zij bijzondere acties
Wat doet het MaculaFonds met de financiële middelen?

In principe kan een ieder die zich met onderzoek of voorlichting met betrekking tot MaculaDegeneratie bezighoudt een beroep doen op het MaculaFonds. Bij de toekenning van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek naar MD werkt het MaculaFonds sinds enkele jaren nauw samen met UitZicht.

UitZicht is een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse fondsen, waaronder het MaculaFonds, voor mensen met een visuele beperking die (o.a.) wetenschappelijk onderzoek financieren gericht op ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen. UitZicht organiseert deskundigenpanels die advies uitbrengen over de relevantie van de voorgestelde onderzoeken.

Alle aanvragen voor een subsidie van het MaculaFonds moeten bij UitZicht worden ingediend vóór 1 november van ieder kalender jaar. (zie ook www.uitzicht.nl)
In mei wordt door alle aangesloten fondsen bij UitZicht een keuze voor de verdeling van de gelden gemaakt.

Terugkoppeling naar de gefinancierde projecten
De ontvangers van een subsidie van het MaculaFonds worden geacht om jaarlijks verslag uit te brengen over de voortgang van de gesubsidieerde projecten. Bij publicaties door de onderzoekers wordt verwacht dat het MaculaFonds als financier vermeld wordt.

Terugkoppeling naar de donateurs
In de Nieuwsbrief van het MaculaFonds die zes keer per jaar verschijnt kan men lezen aan welke projecten financiële steun is verleend en welke vorderingen die projecten maken. Tevens wordt in een van de nieuwsbrieven het bestuursverslag en een verkort overzicht van de balans opgenomen.

Controlerende instanties
Voor een goedkeurende verklaring over de jaarstukken en uitkeringen laat het MaculaFonds jaarlijks een controle uitvoeren door een accountantsbureau.
Alle gecontroleerde Jaarverslagen zijn te raadplegen op onze site. (zie hoofdstuk informatiemateriaal)

Kerngetallen en overheadkosten MaculaFonds
In het najaar 2013 zijn er enkele organisaties van goede doelen in Nederland lelijk door de mand gevallen. Hun financiële cijfers bleken niet te kloppen met de realiteit; er werd veel minder geld besteed aan de werkelijke doelstelling. Bovendien bleken van sommige organisaties bestuurders veel meer geld te declareren dan afgesproken.

Daarom willen wij nog eens laten zien dat de giften van onze trouwe donateurs goed besteed worden. De jaarverslagen van het MaculaFonds kunnen al jaren op de website bekeken worden. Dit geeft al veel transparantie.
Bovendien kunt u in onderstaande grafiek zien dat de laatste drie jaar er 87% van de totale inkomsten aan onze doelstellingen is besteed en er slechts 13% overheadkosten zijn gemaakt, dit is ruim onder de goededoelennorm van 25%.